Witaj na naszej stronie

Zanim zapoznasz się z jej treścią, odpowiedz nam na pytanie.

Czy jesteś osobą pełnoletnią?

Dziesięć wskazówek odpowiedzialnego picia alkoholu

Dziesięć wskazówek odpowiedzialnego picia alkoholu

Sposoby na bezpieczne i odpowiedzialne spożywanie alkoholu: Praktyczne wskazówki na każdą imprezę

Pij wodę pomię­dzy toa­stami. Sta­raj się zabez­pie­czyć odpo­wied­nio pod­czas uro­czy­sto­ści: picie pły­nów jest konieczne, alko­hol bowiem odwad­nia. Popi­jaj alko­hol naj­le­piej napo­jami nie­ga­zo­wa­nymi, gdyż obecny w gazo­wa­nych dwu­tle­nek węgla przy­śpie­sza wchła­nia­nie alko­holu. Możemy też przy­jąć obecne w napo­jach sło­dzo­nych i gazo­wa­nych kon­ser­wanty, które w zetknię­ciu z alko­ho­lem zro­bią nam nie­miłą nie­spo­dziankę nad ranem.

Jedz – alko­hol podraż­nia ślu­zówkę żołądka. Nie pij alko­holu na pusty żołą­dek.

Kon­tro­luj ilość czy­stego alko­holu – pamię­taj, że pro­centy mnożą się przez obję­tość. Słaby alko­hol w dużej ilo­ści ozna­cza wię­cej czy­stego alko­holu, niż myślisz.

Odpocz­nij „po” – orga­nizm potrze­buje czasu na pozby­cie się alko­holu. Po zaba­wie zapla­nuj odpo­czy­nek. Im wię­cej czy­stego alko­holu wypi­łeś – tym dłuż­szy.

Myśl o kolej­nym dniu – pij mało lub zre­zy­gnuj z picia napo­jów z alko­ho­lem, jeśli następ­nego dnia pla­nu­jesz podróż, efek­tywną pracę lub będziesz się kimś opie­ko­wał (np. dziećmi).

Dbaj o bez­pie­czeń­stwo swoje i innych – nie pij, kiedy pro­wa­dzisz, uży­wasz maszyn czy też wyko­nu­jesz czyn­no­ści łączące się z ryzy­kiem. Tak, w tym takie jak pły­wa­nie lub wyprawa w góry.

Zadbaj o dzieci – grill, wesele czy też inna impreza rodzinna to oka­zje, pod­czas któ­rych czę­sto towa­rzy­szą nam dzieci. Upew­nij się, że wśród Was jest ktoś, kto pełni dyżur i nie pije. Jeśli wyda­rzy się coś nie­spo­dzie­wa­nego, będzie mógł spraw­nie zare­ago­wać.

Zadbaj o resztę swo­jej dru­żyny – kiedy bawisz się w zespole, pamię­taj o tym, że „jeden za wszyst­kich, wszy­scy za jed­nego”. Jeśli ktoś z Was ma gor­szy dzień, upew­nij się, czy wie, kiedy napić się wody i bez­piecz­nie dotrze do domu.

Dbaj o swoje oto­cze­nie – odpo­wie­dzialne podej­ście do alko­holu to dba­nie rów­nież o swoje oto­cze­nie. Zarówno o ludzi, któ­rzy mogą nie chcieć sły­szeć, jak się obec­nie bawisz, jak i o prze­strzeń wokół. Sprząt­nij po sobie.

Nie nama­wiaj – nie każdy może lub chce w danym momen­cie pić napoje zawie­ra­jące alko­hol. I nie każda z tych osób będzie potra­fiła odmó­wić. Nie zmu­szaj, nie nama­wiaj – usza­nuj decy­zję.