Szkolenie w Katowicach

5 maja w Katowicach odbyły się otwarte szko­lenia “Odpo­wie­dzialna sprzedaż i poda­wanie napojów alko­ho­lo­wych” dla pra­cow­ników gastro­nomii oraz sklepów.

Katowickie szko­lenia są wspólną ini­cja­tywą Urzędu Miasta i Związku Pra­co­dawców Polski Prze­mysł Spi­ry­tu­sowy – ini­cja­tora kam­panii “Alkohol. Zawsze odpo­wie­dzialnie”.

Katowice to kolejne miasto, w którym nawią­za­liśmy współ­pracę z lokal­nymi wła­dzami i wspólnie zor­ga­ni­zo­wa­liśmy warsz­taty. Ich celem było pod­nie­sienie wiedzy na temat alko­holu, zarówno jako spe­cy­ficz­nego pro­duktu han­dlo­wego, jak i sub­stancji o okre­ślonym wpływie na orga­nizm czło­wieka.

Szkolenie sprzedawców stanowi ważne uzupełnienie działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach, która prowadzi systematyczne kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Dotyczą one przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a sprzedawcy są uczulani m.in. na konieczność dokładnej kontroli wieku klientów chcących kupić napoje zawierające alkohol. – Maciej Maciejewski, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Szkolenie popro­wa­dził Robert Lemański – dyplo­mo­wany spe­cja­lista z zakresu pro­fi­lak­tyki, spe­cja­lista z zakresu biz­nesu spo­łecznie odpo­wie­dzial­nego i szko­le­nio­wiec dla organów kon­troli przed­się­biorców posia­da­ją­cych zezwo­lenia na sprzedaż napojów alko­ho­lo­wych. Na zakończenie wszyscy uczest­nicy otrzy­mali pamiąt­kowe cer­ty­fi­katy.

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij