Odpo­wie­dzialna sprzedaż i poda­wanie napojów alko­ho­lo­wych w Rzeszowie

21 czerwca w Rzeszowie odbyły się otwarte szko­lenia “Odpo­wie­dzialna sprzedaż i poda­wanie napojów alko­ho­lo­wych” dla pra­cow­ników gastro­nomii oraz sklepów.

Rzeszowskie szko­lenia są wspólną ini­cja­tywą Urzędu Miasta i Związku Pra­co­dawców Polski Prze­mysł Spi­ry­tu­sowy – organizatora kam­panii “Alkohol. Zawsze odpo­wie­dzialnie”. Celem kampanii jest podniesienie wiedzy na temat alkoholu jako specyficznego produktu handlowego i jednocześnie o określonym wpływie na organizm ludzki.

Celem warsztatów było pod­nie­sienie wiedzy na temat alko­holu, zarówno jako spe­cy­ficz­nego pro­duktu han­dlo­wego, jak i sub­stancji o okre­ślonym wpływie na orga­nizm czło­wieka.

Szko­lenie sprze­dawców sta­nowi ważne uzu­peł­nienie działań Miej­skiej Komisji Roz­wią­zy­wania Pro­blemów Alko­ho­lo­wych w Rzeszowie i Urzędu Miasta Rzeszowa, które pro­wadzą sys­te­ma­tyczne kon­trole punktów sprze­daży napojów alko­ho­lo­wych. Kontrole mają na celu weryfikację przestrzegania zasad i warunków sprzedaży alkoholu oraz realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Warsztaty mają pokazać jak sprzedawać alkohol, jak umiejętnie odmawiać jego sprzedaży
by prowadzić działalność nie naruszając przepisów prawa?
– mówi Sławomir Gołąb,
z-ca przewodniczącego MKRPA w Rzeszowie, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Miasta Rzeszowa.

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy od dekady prowadzi działania promujące odpowiedzialne spożycie napojów alkoholowych. Nasze doświadczenia w organizacji szkoleń w wielu miastach Polski pokazują, że wśród sprzedawców i pracowników gastronomii jest duże zainteresowanie wiedzą z obszaru odpowiedzialnej sprzedaży i serwowania napojów zawierających alkohol.  Cieszymy się, że prawie 60 osób wzięło udział w warsztatach dla sprzedawców organizowanych w Rzeszowie i wyniosło z nich wiedzę, że z alkoholem trzeba postępować zawsze odpowiedzialnie – mówi Aneta Jóźwicka Przewodnicząca Komitetu ds. Społecznej Odpowiedzialności ZP PPS

Szkolenie popro­wa­dził Robert Lemański – dyplo­mo­wany spe­cja­lista z zakresu pro­fi­lak­tyki, spe­cja­lista z zakresu biz­nesu spo­łecznie odpo­wie­dzial­nego i szko­le­nio­wiec dla organów kon­troli przed­się­biorców posia­da­ją­cych zezwo­lenia na sprzedaż napojów alko­ho­lo­wych. Na zakończenie wszyscy uczest­nicy otrzy­mali pamiąt­kowe cer­ty­fi­katy.

 

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij