Alkohol w Sopocie. Zawsze odpowiedzialnie.

23 maja w Sopocie odbyły się szko­lenia dla pra­cow­ników gastro­nomii “Odpo­wie­dzialna sprzedaż i poda­wanie napojów alko­ho­lo­wych”.

W Sopocie szkolenia odbyły się już kolejny raz. Ich organizacja to efekt współpracy Urzędu Miasta i Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy – organizatora kampanii społecznej Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie. Celem było pod­nie­sienie wiedzy na temat alko­holu, zarówno jako spe­cy­ficz­nego pro­duktu han­dlo­wego, jak i sub­stancji o okre­ślonym wpływie na orga­nizm czło­wieka.

 

Potrzeba zorganizowania szkolenia została uzgodniona wspólnie w ramach tzw. “Deklaracji Sopockich Klubów”. Podczas szkolenia były poruszone zagadnienia związane z przestrzeganiem przepisów prawa, ale też odpowiedzialnością osób sprzedających alkohol. Zainteresowani uzyskali informacje i porady dotyczące tej problematyki. Interaktywna, warsztatowa formuła umożliwiła uczestnikom sprawdzenie swojej wiedzy i uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące ich codziennej pracy –  mówi Jacek Karnowski, Prezydent Miasta.  W szkoleniu wzięło udział ponad 50 osób: przedstawiciele lokali gastronomicznych, Policji oraz pracownicy Urzędu Miasta.

Szkolenie popro­wa­dził Robert Lemański – dyplo­mo­wany spe­cja­lista z zakresu pro­fi­lak­tyki, spe­cja­lista z zakresu biz­nesu spo­łecznie odpo­wie­dzial­nego i szko­le­nio­wiec dla organów kon­troli przed­się­biorców posia­da­ją­cych zezwo­lenia na sprzedaż napojów alko­ho­lo­wych. Na zakończenie wszyscy uczest­nicy otrzy­mali pamiąt­kowe cer­ty­fi­katy.

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij